Mondkapje Taxi

De basisrol van de overheid is deze activiteit reguleren om de kwaliteit van de dienstverlening te bewaken en een correcte werking te waarborgen (taxi zakynthos). De overheid bepaalt onder meer kwaliteitsnormen en verplichtingen, reikt licenties en bekwaamheidsattesten uit, en bepaalt de tarieven, dit alles in permanent overleg met de sector via een Gewestelijk Adviescomité.

De overheid stimuleert - taxi zakynthos. Meer dan louter reguleren, wil het Gewest het potentieel van de taxi’s helpen realiseren en verder ontwikkelen, de taxi versterken als schakel in de stedelijke mobiliteit. Daarvoor zijn heel wat mogelijk­heden, zoals inrichting van standplaatsen, medegebruik van busbanen, uitzicht van de voertuigen, imago­campagnes, marktstudies en innovatieve diensten zoals de collectieve taxi’s.Ten slotte doet de overheid ook inspanningen om het beroep van taxichauffeur te valoriseren en de bedrijven te ondersteunen. Deze beide taken lopen als een rode draad door de volgende hoofdstukken. Het onderscheid is niet altijd goed te maken en dat hoeft ook niet. Want reguleren en stimuleren, moeten samen gaan in een toekomstgerichte visie waar overheid en privésector samen aan willen werken.

Naast de visie op de taxi als soepele autodienst is daar al een reeks actiepunten opgelijst. Met deze uitgangspunten is iedereen intussen al stevig aan de slag gegaan - taxi zakynthos. Sindsdien ondertekenden de Minister en vertegenwoordigers van de taxibedrijven een sectorieel akkoord (29 juli 2010) dat historisch mag worden genoemd. Na intensief overleg biedt dit akkoord een stabiel kader om de volgende jaren krachtdadig de taxisector verder uit te bouwen.

Dit actieplan maakt het beleid nog concreter en samenhangender, rekening houdend met de recente evoluties. De acties uit het algemene Beleidsplan worden scherpgesteld, uitgewerkt en aangevuld. Ze worden verder op elkaar afgestemd tot een geheel van maatregelen die elkaar onderling versterken. 13 Ta x i ’ s met kl asse Reizigerskwaliteit eerst De reiziger heeft recht op kwaliteit.

Taxi Call Answering Service

In economische termen noemen we dat een “premium service”. Maar de stedeling van vandaag en morgen is ook een veeleisende consument. Voor die extra prijs moet de service echt wel goed zijn: de verhouding prijs/kwaliteit moet juist aanvoelen. Om zijn reizigers te behouden en nieuwe reizigers aan te trekken is een gewaarborgde kwaliteit dus essentieel.

De reiziger is een klant van een commerciële dienst. Hij zal tevreden zijn als die basisdienst correct wordt uitgevoerd tegen een correcte en transparante prijs. En als hij met zijn klachten ergens terecht kan. • Klantvriendelijkheid. De reiziger zal nog tevredener zijn als de rit een aangename ervaring is, met een vriendelijke en behulpzame chauffeur, in een net en comfortabel voertuig, zonder hinder.

De reiziger zal des te makkelijker een taxi nemen als hij vooraf weet dat elke taxi die hij neemt dezelfde basiskwaliteit zal bieden. Hij wil niet gokken en het risico nemen op een slechte ervaring - taxi zakynthos. De overheidsregulering van de taxisector is in wezen bedoeld om deze reizigerskwaliteit te garanderen, via een ordonnantie en uitvoeringsbesluiten1.

Maar zonder regulering van de kwaliteit kun je als klant terecht komen in een wrak van een auto, met een agressieve chauffeur die omwegen maakt, je te veel geld aanrekent en waar je achteraf geen verhaal tegen hebt. 1 De sleutelteksten zijn de Ordonnantie van 27 april 1995 en het uitvoeringsbesluit van 29 maart 2007. taxi zakynthos.

Maar de spelregels zijn wel voor iedereen dezelfde, en op lange termijn vaart de hele sector er wel bij. In landen zoals Nederland en Ierland zijn de taxi’s de afgelopen jaren radicaal gedereguleerd, met de bedoeling door meer concurrentie het aanbod te vergroten en de prijzen te laten zakken (taxi zakynthos). In Nederland blijken er nu wel meer taxi’s te zijn, maar ook hogere prijzen en een slechtere dienstverlening met agressievere chauffeurs.

Taxi Doorn

De tabel op volgende bladzijde geeft een overzicht van instrumenten en verplichtingen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de kwaliteit van de dienstverlening stroomlijnen en waarborgen. Zware inbreuken door chauffeurs worden behandeld door een Tuchtraad, voorgezeten door een onafhankelijke magistraat. Een cruciale bevoegdheid van het Gewest is eenvormige tarieven bepalen en er op toezien dat men die respecteert.

Vrije prijsconcurrentie werkt niet met taxi’s: zeker op straat is het voor de reiziger niet haalbaar om prijzen op te vragen en te vergelijken voor zijn specifieke rit. • De ritprijs is variabel, maar de samenstelling is eenvormig. taxi zakynthos. Vier factoren spelen mee (we vermelden de tarieven geldig vanaf februari 2011) –– een vaste instapprijs zorgt ervoor dat ook extreem korte ritten een basisrendement opleveren; in Brussel 2,40 €.• Noch de chauffeur, noch de reiziger kan de ritprijs manueel berekenen of controleren. Daarom is een gehomologeerde taximeter verplicht aan boord. Die is zo afgesteld dat hij automatisch de correcte prijs berekent. De reiziger ontvangt aan het einde een ticket waarop hij kan nagaan of de ritgegevens kloppen. Naast zelfstandige chauffeurs en taxibedrijven met chauffeurs in dienst is er nog een derde speler in de taxisector: de taxicentrales. Taxi Aartselaar.

En chauffeurs zijn niet meer alleen afhankelijk van de klanten die ze aan standplaatsen of op straat oppikken. Centrales hebben zelf geen voertuigen en ook geen chauffeurs in dienst: taxibedrijven die willen aansluiten betalen aansluitingsgeld en worden met een boordradio uitgerust om van de centrale ritten te krijgen toegespeeld. taxi zakynthos. Het Gewest heeft geen regulerende bevoegdheid over de werking van de centrales, wel de federale overheid.

Naast taxi’s is er ook de verhuur van voertuigen met chauffeur, geregeld in dezelfde reglementaire teksten. Het gaat hier over verhuur met contract van luxewagens met chauffeur (limousines), typisch voor feestelijke aangelegenheden of zakelijke doeleinden (taxi zakynthos). Eind 2010 waren er 55 vergunningen voor 210 voertuigen. In tegenstelling tot taxi’s zijn limousines geen dienst van openbaar nut.

Taxi Den HaagTaxibedrijven mogen met hun taxi’s ook geen limousinediensten uitvoeren. taxi zakynthos. • Een limousine mag niet op taxistandplaatsen staan en mag geen klanten oppikken op straat (Taxi Sint-job-in't-goor). Een chauffeur en voertuig worden ter beschikking gesteld van een klant, maar daarna moet de limousine direct terugkeren naar zijn standplaats (een garage). Limousinechauffeurs zijn ook niet opgeleid als taxichauffeurs: zij hebben het bekwaamheidscertificaat niet nodig.

De regering bepaalt het precieze niveau van de stijging en de manier waarop de tarieven worden aangepast. • De regering heeft beslist om deze indexering afhankelijk te maken van een evaluatie van de uitvoering van de andere verbintenissen in het sectorakkoord, in het bijzonder de milieunormen. ►►Een gedragscode invoeren. Chauffeurs en taxibedrijven die de reglementering niet naleven, brengen schade toe aan de sector.

• Er wordt een gedragscode uitgewerkt. Ze omvat afspraken over o. m. de netheid van de voertuigen, defensief rijden, niet roken in het voertuig, voertuigen niet onbemand achter laten, motor niet nodeloos laten draaien aan standplaatsen, verzorgde en nette kledij dragen, hoffelijkheid t. o.v. fietsers, rijgedrag t. o.v. bussen en fietsers op busbanen enz.Bij de aanvraag van licenties en bekwaamheidsattesten zal ondertekening van de gedragscode vereist worden (taxi zakynthos). ►►Weigering van korte ritten een halt toeroepen. Korte ritten weigeren is illegaal, maar het blijft een hardnekkig probleem in de taxiwereld. Het is ook bijzonder slechte reclame voor de taxi: de reiziger die op straat blijft staan, zal weer wat minder vaak de taxi gebruiken.

Navigation

Home

Latest Posts

Auto Vrijwaren Voor Export

Published Feb 28, 23
10 min read

Wil Me Auto Verkopen

Published Feb 19, 23
10 min read

Auto Verkopen Nieuwegein

Published Feb 10, 23
3 min read